غزلیات ولی اله بایبوردی

کلموا الناس به یاد آمد و خندان ای دوست

چند صباحی است که در خدمت یاران ای دوست
سرمه چشم من است کلک نگاران ای دوست

        خواستم جلوه توحید ضمیرم گویم
         کلموا الناس به یاد آمد و خندان ای دوست

چه سحر شب شد و یاران وفا را دیدم
که به دورم شده جمع جلوه جانان ای دوست

          خنده صبح من و گریه شام دل من
          به تمامی نرسید اشک چو باران ای دوست

والیا رمز بخوان خرمی از یاد مبر
که گلستان وفا مست خماران ای دوست

[ بازدید : 3 ]

[ يکشنبه 1 بهمن 1396 ] [ 0:15 ] [ ولی اله بایبوردی ]

چه کنیم مشتعل عشق رضاییم ولی

خواستم جلوه توحید رضا را گویم
                    راضی او شد که رضا وصف وفا را گویم

چه کنم راضی یک حسن هزاران حُسنم
                              چون گیاهم بر گل مهر ولا را گویم

ضامن آهوی صد آه نگاهم امشب
                            که چو آهوی رضایم که صفا را گویم

چه کنیم مشتعل عشق رضاییم ولی
                              چون قبولی شود از دور نوا را گویم

[ بازدید : 3 ]

[ يکشنبه 1 بهمن 1396 ] [ 0:12 ] [ ولی اله بایبوردی ]

ای بسا قطره باران که اثر کرد به سنگی

                                         شعله آتش دل در تپش آمد به نگاهی
                            چو طبیعت که به رعدی شکند خنده گیاهی

                  ای بسا قطره باران که اثر کرد به سنگی
           در دل تو نکند در دل من کرد صد آهی

خنده چشمه چشمان قشنگت بنگارم
در لب جوی نشینم که کشم نقشه راهی

پاک دامن چو گل خنده چمنزار دو عالم
غرق آهم چه نگاهی که کند عفو گناهی

         غم این عارف دوران چه بگویم چه نگویم
                   همچو مرغی است گرفتار وطن نیست پناهی

                                  ساکن کوی خرابات شدن والی دوران
                                        مرگ عشقی است برون آمده از چاه به ماهی

[ بازدید : 2 ]

[ يکشنبه 1 بهمن 1396 ] [ 0:08 ] [ ولی اله بایبوردی ]

خواستی ساکن دل گردی و گفتم

دیدم آن قامت سروِ قد قامت
     گه شدم ساکن کوی تو قیامت

         مژه چون تیر و کمان ابروی حاجت
                جلوه چون بدر تمام و به وجاهت

                         خواستم دولت دل دست بگیرم
                               دست در دست شد و دید شهامت

          من و مایی دل ما نیست جفایی
                  مرد حقی و گذشتی به سلامت

                           خواستی ساکن دل گردی و گفتم
                                      دل قوی دار دلت قصد اقامت

                  که به نادانی دل تا که رسیدم
                          دوست مأیوس و عدو جمله ملامت

                                    تو ولی آن قد و قامت که قیامت
                                                 نه سعادت که شقاوت به ندامت

[ بازدید : 2 ]

[ يکشنبه 1 بهمن 1396 ] [ 0:05 ] [ ولی اله بایبوردی ]

هزاران بار اگر درد است جانان را خریدار است

جهان دارد نگاه آشنا پس آشنایی کو
دل پر درد ما را غم دهد دل ها صفایی کو

دل پر درد دنیا کی تمامی باشد ای دل ها
که رنگ هستی حق را به جلوه پارسایی کو

به تقوای درون نازی بدانی سینه آهی
پلیدی های دنیا را بسوزاند نوایی کو

هزاران بار اگر درد است جانان را خریدار است
خداوندا دل پر درد ما را رهنمایی کو

نه من در لاک خود ماندم طبیعت را ببینم من
همه در لاک خود رفته صفایی کو دوایی کو

جهان غم آورد جانا تواند هم برد ما را
غرض باشد محک اصل درون را کیمیایی کو

ولی جان نیست در سر عشق خوبان جهان آرا
که ما را در بر معشوق پرواز همایی کو


[ بازدید : 9 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 18:05 ] [ ولی اله بایبوردی ]

ای همه عاشق اسرار خلایق به گداز

ای دل خام طمع تا که کنی ناز تو ناز
تو به ناز دگران جلوه کنی راز و نیاز

نازنین مهری و هر ناز تو باشد صد ناز
نازنینا به که نازی دل نازم همه راز

دولت عشق تو باشی تویی عاشق بر عشق
چه کنی راحت دل باش دمی با ما ساز

دلم از هیچ به تنگ آمد و گفتا بر من
ای همه عاشق اسرار خلایق به گداز

آتشین دل که تو داری همه را سوزاند
به نظر سوز دلت رجس بسوزد به نماز

در خم زلف تو دیدم که جهان حلقه زده
ای خدای دل والی دل من رد هر آز

دفتر عشق تو والی بگذشت از دو جهان
تا که در قرب خرد عاشق مست بنده نواز

[ بازدید : 7 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:57 ] [ ولی اله بایبوردی ]

چه شد که غرق گناهم شرار عشق کجا شد

شنیده ای که کند سجده آن نگاه گیاهی
و یا ز کیفر جانان فراق دل چه تباهی

گذشت عمر من ای مایه وجود دو عالم
غرض که حاصل عمرم نشد غرق گناهی

خدای را همه عالم نظر به جلوه توحید
همیشه سجده نمودم نمود جلوه راهی

چنان که از غم عشقش پیام عشق نچیدم
به تجربه بنگارم ستاره همره ماهی

چه شد که غرق گناهم شرار عشق کجا شد
که خرمن دل من سوز عشق برگ سیاهی

زمانه از من هشیار مست هر چه بخواهد
زمانه ای که شناسم دهد به من نه پناهی

ولی به آه شبانگاه مست والی مؤلا
اسیر جمله شرارند عارفان نگاهی

[ بازدید : 7 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:52 ] [ ولی اله بایبوردی ]

چه بود یوسف دوران چو بدر ماه تمام

                         چو یوسف از در قصرش ورود دانستم
                    جمال همسر قصر تیره دل ندانستم

            چه بود یوسف دوران چو بدر ماه  تمام
  جمال جمله جمیل ای عزیز مانستم

حکایتی که شنیدم دلم که سوخت چه باک
به پاکی دل خود شک کدام راه ایستم

      اگر قبول که یوسف رود چه زندان
            حیا و حجب کدامین به درد دل زیستم

                     ولی بدان که شود بی گناه زندانی
                           که یوسف از خطِ عشق ، عشق چید دانستم

[ بازدید : 7 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:48 ] [ ولی اله بایبوردی ]

هر سحر با ذکر حمدم می سپارم روح را

         در نگاه مست من بینی حقایق های دهر
ای نگارین ماه پیکر نوش داروهای زهر

کی شود دنبال تو پرها کشم بی گفتگو
در پی سیمرغ جانم پر زنم آن سوی بحر

        بین ما و او هزاران راه های بُعد هست
         قرب خواهم جرعه ای نوشم ز مستی های نهر

             هر زمان مشتاق دیدارم نگاه نازنین
                     یک کرشمه بخش بر من بینم آن شهلای شهر

              تا که بینم پر کشد سینه به مأوایی قرین
                       روح ها با روح پیوسته ندارد هیچ قهر

    هر سحر با ذکر حمدم می سپارم روح را
                در مسیر مست توحیدم بگیری تو به جهر

                          نازنین دهر را نغمه گر آب حیات
                                   ای ولی الله من گویم تو را داری تو مهر

[ بازدید : 6 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:43 ] [ ولی اله بایبوردی ]

تو ولی از من مجنون جگر سوز خراب

مه چارده شب من جلوه کنی در خوابم
                تا نگاهم به تو افتد تو کنی شادابم

به می ناب که ریزی جگرم خونین شد
        خون چه گویم گل من مهوش خونین نابم

بس که بخت من و تو بسته به مویی تاری
                 سیم تار سه من موی سر سیمابم

ساز دل جلوه می نغمه معشوقه یقین
        دست به دست داده مرا وصل دهد مهتابم

تو ولی از من مجنون جگر سوز خراب
           هر چه خواهی بطلب عشق کند بی تابم

[ بازدید : 6 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:37 ] [ ولی اله بایبوردی ]

هر صبح و شب جمال وجودت مقابلم

هر جا نظر کنم که ببینم نشانه ای
           عقلم دهد جواب که عالم فسانه ای

در کل کائنات منم من قرین تو
          هم کفو نام توست نگارم زمانه ای

در جستجوی این جریانات زندگی
             جایی رسیده ام که نپرسی چه خانه ای

هر صبح و شب جمال وجودت مقابلم
               چون ماه و خور مقابل هم از کرانه ای

غمگین مهر گشتم و دیدم تو را ولی
                       بر گریه های ماه  نشان شبانه ای

[ بازدید : 6 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:33 ] [ ولی اله بایبوردی ]

کی می شود سراغم گیرد فرشته خویی

                    در دامن طبیعت گل ها شکفته بینم
            ای عاشق چمنزار روحت نهفته بینم

از هر کران که آیی جلوه چو نور خورشید
    طالع شود نگارم با او نشسته بینم

         در خاطرات افتم ایام سیر در ذهن
             تصویر دوست یارا از ذهن شکسته بینم

      کی می شود سراغم گیرد فرشته خویی
تا روح صاف گردد رویش خجسته بینم

         والی جهان گذر کرد ماندی میان گلزار
                   گل در شگفت دیدم بلبل چو رفته بینم

[ بازدید : 7 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:30 ] [ ولی اله بایبوردی ]

گل وجود تو را در گلاب خواهم ریخت

                                             به روزگار خرد پیشه دل مبند عاشق
                                    که افتخار بزرگان به نطق هست ناطق

                                کلاه شرعی ارباب فضل دنیایی
                            ربود جام می از دست والی حاذق

                         نمی نداشت ز دستش چکد برایم یار
                    که مست ساقی چشمم خمار زد شایق

                 گل وجود تو را در گلاب خواهم ریخت
               که بوی گل به تراوش ز شیشه عایق

              خدای من به صفای دل ولی زمان
       همان نگاه دلی که به حس هست ذائق

        نشاط ذوق ولی را بدیدم و گفتم
خوشا به عاشق عذرا و دوستم وامق

[ بازدید : 6 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:26 ] [ ولی اله بایبوردی ]

از من مپرس از پیر پرس از آشنای مست پرس

هر جا که باشد خوش دلان ای یار آنجا هست خوشی
کی می توان عاشق بشد معشوق دارد سرخوشی

 

از من مپرس از پیر پرس ازآشنای مست پرس
پرسان شوی گردی تو مست ای آشنای بیهشی

 

یارم ز خود آمد برون دید آن جمال آتشین
سرخاب گون چون لاله گون از گونه رویت جوششی

 

تسلیم دل گردی ولی بینی نشان از آسمان
پیغام ها آید تو را ای کل عشق آتشی

[ بازدید : 6 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:20 ] [ ولی اله بایبوردی ]

هر که را دیدم شریک غم شده محتاج عشق

جان بیمارم خمار از چشم مستان برفکن
   تا نگویند عاشق بیمار درگیر وطن

      ما که در خاک وطن داریم رستنگاه عشق
         عاشق هستی شدیم و دوستدار آن چمن

             ای مبارک گام نه بر سینه بیمار عشق
                  تا به یمن گام تو مرهم شود دشت و دمن

آشنا در قلب گیرم خاطراتش دیدنی
دیده ام را صاف گردانم به رویت ماه من

      هر که را دیدم شریک غم شده محتاج عشق
          از درون آهی کشیدم کیست جانانم به تن

              ماه من خوش می روی رقصان شوی با من نگر
                   جایگاهی را که یادم آورد آن حور عین

                          کیست در جسمت ولی نجوای دل داری بگو
                                 تا شرار عشق را خاموش سازم من به فن

[ بازدید : 6 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:07 ] [ ولی اله بایبوردی ]

چشمه جوشان قلب مؤمنان

                                            ای که گویی درد داری با طبیب
                                   دان که نتوان کرد پنهان ای حبیب

                        یار را گویی نیم مخمور عشق
            در شرار عشق عاشق ای رقیب

  آفتابی بودی و ما ماه را
در شبی تاریک جویا ای مجیب

مهر و مه وابسته گردون عشق
    در افق سیارگان شاد ای ادیب

            چشمه جوشان قلب مؤمنان
                 چیدهء رب سخندان ای شکیب

                       آسمان در گردش سیارگان
                           زهره ها در رقص دارد ای عجیب

                 والیا نتوان رسی تا اوج مه
تا خدا اذنی دهد آیی قریب

[ بازدید : 6 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 17:02 ] [ ولی اله بایبوردی ]

تا بدانی که چو منصور خریداری هست

من در آن بزم ندیدم که چه هشیاری هست
   ساقیا باده بده تا که خورم کاری هست

       می حرام است ولی حکم به میخواری کن
         تا صبا بوی نسیمش بوزد یاری هست

            جوی می در نظر و جلوه محبوب آرا
               چشم خواهم که ببیند نه که بیداری هست

     خواهم ای دوست مرا خلوت  جلوت بخشی
و بدانی که در این دیر تو بیماری هست

مسجد و خانه می محفل انس ازلی
داده ما را که ولی خوب طرف داری هست

حرمت می که شکستی نتوان بندی زد
حالیا گوش کنی جلوه دیداری هست

      والیا خرقه عارف به تبرک بردار
          
تا بدانی که چو منصور خریداری هست

[ بازدید : 7 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 16:57 ] [ ولی اله بایبوردی ]

گفت ای مالک دهر این چه جوابی دارد

                              در همه حال ولی یاور و حامی دارد
                ای خوش آن دیده که با بخت جوانی دارد

          مور با آن عظمت مالک دوران را دید
گفت ای مالک دهر این چه جوابی دارد

یا که کشتی شکند موج حوادث یا رب
از خدا خواست کند نوح چه جایی دارد

           یونسی دیدم و گفتم که چه شد خالق مهر
                            در زندان شکنم ماهی آبی دارد

                                      والیا رمز چه شد قائم آل احمد
                                               کی به دیدار جهان مونس جانی دارد

[ بازدید : 3 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 11:14 ] [ ولی اله بایبوردی ]

دو سه پیمانه مئی بخش مرا لاله عشق

چکنم گر چه شدم بتگر آلاله عشق
        دم به دم می رسد آواز بت ناله عشق

               از همان روز که ذرّات به هم پیچیدند
                       رقص رقصان که شدم جلوه ای از هاله عشق

در کنارم شد و گفت ای ولی جام پرست
دو سه پیمانه مئی بخش مرا لاله عشق

          در تب و تاب چو جیوه حرکاتی دارد
                  چکنم عاشق هشیار دو هفت ساله عشق

                              والی ماست نخورده شده مستانه مست
                                          تو بفرما چکنم والی صد حاله عشق

[ بازدید : 2 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 11:10 ] [ ولی اله بایبوردی ]

ای شهریار شهره آفاق قلب عشق

ای شهریار شهره آفاق قلب عشق
  عشقت فروخت جلوه پیری جلب عشق

ای افتخار آذر و ایران و هر وطن
  گنجینه هنر به تراوش ز جذب عشق

ای خوان گستر ادب  و شعر آذری
  قلبت شکوه دانش و ایمان رب عشق

ای برگ سبز تحفه آن واژه های ناب
  جامی به دست و کوزه به دوشی به حب عشق

ای شاهراه سبک غزل گنج کائنات
  در کنج خاک پهن زمینی که آب عشق

هر لحظه بارش قطرات نگاه را
 
تقدیم یک سده هنر عشق و خواب عشق

[ بازدید : 4 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 11:06 ] [ ولی اله بایبوردی ]